Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Pinosava

By 7. avgusta 2023.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Pinosava, GO Voždovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 4. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Ulici kamenjak, na katastarskoj parceli broj 1535/2 KO Pinosava, površine 2642 kvadratna metra. Na parceli je upisana javna svojina Grada Beograda sa udelom ½ (1321 m2) i privatna svojina fizičkog lica sa udelom ½ (1321 m2). Prema planskom dokumentu parcela se nalazi u zoni porodičnog stanovanja u formiranim gradskim blokovima u perifernoj zoni grada.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 2345,64 dinara po kvadratnom metru, što za površinu suvlasničkog dela ukupno iznosi 3.098.590,44 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati. Drugom suvlasniku pripada pravo preče kupovine po ceni utvrđenoj u postupku javnog oglašavanja.

Obaveza investitora je da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planskim dokumentom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za planiranje i lokacije na broju +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.08.2023. god.