Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu

By 29. juna 2020.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 30. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi u Bloku 53 uz Prekonošku ulicu, neposredno posle Kvantaške pijace, a predmet otuđenja je građevinska parcela GP 1, obuhvaćena katastarskom parcelom br. 6827/1 KO Novi Beograd, površine 3,1 hektar. Lokacija je obuhvaćena planom detaljne regulacije za područje privredne zone „Auto-put“ u Novom Beogradu i na zemljištu je predviđena izgradnja objekata namenjenih za privredne delatnosti.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 10.575,49 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od 31.525 kvadratnih metara iznosi 333.392.322,25 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Pristup građevinskoj parceli je predviđen sa postojeće saobraćajnice S-40 (Prekonoška ulica) u čijoj regulaciji postoji vodovodna i kanalizaciona mreža. Ova saobraćajnica je predviđena za rekonstrukciju radi stvaranja uslova za priključenje novih korisnika.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, toplifikaciju i gasifikaciju. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, opština Novi Beograd