Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu

By 17. marta 2022. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 18. aprila, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu, uz Ulicu Milana Rešetara. Za prodaju je oglašena građevinska parcela GP1 površine 4470 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, osnovna namena zemljišta je privredna delatnost i privredne zone, gde se kao kompatibilne namene dozvoljvaju, između ostalog, komercijalne zone i gradski centri, javni i sportski objekti i kompleksi. Pristup građevinskoj parceli je sa Ulice Milana Rešetara, koja je planirana za proširenje.Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 9289,21 dinar po kvadratnom metru zemljišta, tako da je ukupan početni iznos za otuđenje građevinske parcele 41.522.768,70. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, toplifikaciju i gasifikaciju. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu