Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Ulici Diane Budisavljević

By 25. avgusta 2022. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Savskom vencu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Predmet otuđenja je suvlasnički udeo na građevinskoj parceli 53-11  koja se nalazi  u ulici Diane Budisavljević, ukupne površine 983,00 m2, od čega je 862,875 m2 u javnoj svojini grada Beograda, a 120,125 m2 u privatnoj svojini fizičkih i pravnih lica. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama za stanovanje sa delatnostima, gde je dozvoljena izgradnja stambenih zgrada i zgrada za delatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatskih usluga, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije i drugih poslovnih zgrada koje ne ometaju osnovnu namenu – stanovanje.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 49.303,63 dinara po kvadratnom metru, što za površinu suvlasničkog udela od 862,88 m2 ukupno iznosi 42.543.116,25 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora je da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planskim dokumentom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 25.08.2022. god.