Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Batajnički drum u Zemunu

By 18. februara 2020.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u privrednoj zoni Gornji Zemun, uz Batajnički drum. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 19. marta, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u privrednoj zoni Gornji Zemun, koje čini građevinska parcela GP2 u svojini grada Beograda površine 7276 kvadratnih metara. Na parceli je dozvoljena izgradnja objekata privredne delatnosti, koji mogu imati širok spektar namene: proizvodnja, skladištenje, prodaja, sport, zabava, usluge, tehnološki park, naučno-istraživački kompleks, slobodne zone i drugo.Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 8467,81 dinar po kvadratnom metru zemljišta, što ukupno za građevinsku parcelu iznosi 61.611.785,56 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, koja mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru svoje građevinske parcele u cilju povezivanja objekata sa odgovarajućim sistemom gradske infrastrukture i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

OGLAS O JAVNOM NADMETANjU RADI OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA UZ BATAJNIČKI DRUM, GP2, OPŠTINA ZEMUN