Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Obrenovački drum

By 19. jula 2022. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području Ade Ciganlije. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 29. avgusta, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi uz Obrenovački drum, u neposrednoj blizini postojećih trgovinskih objekata. Za prodaju je oglašena građevinska parcela površine 7700 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, lokacija se nalazi u površinama komercijalnih delatnosti, u okviru uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta. Za lokaciju je obavezna izrada urbanističkog projekta, koji mora da bude potvrđen od strane nadležne organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda. Pristup lokaciji je sa planirane saobraćajnice S2, koja predstavlja vezu Obrenovačkog druma i Savske magistrale.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 64.670,54 dinar po kvadratnom metru zemljišta, tako da je ukupan početni iznos za otuđenje građevinske parcele 497.963.158 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, toplifikaciju i gasifikaciju. Takođe, ukoliko bude potrebno u postupku pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole, investitor će o svom trošku izvršiti promenu kulture i klase zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na području Ade Ciganlije uz stari Obrenovački put, Gradska opština Čukarica