Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz privrednoj zoni u Zemunu

By 9. avgusta 2022. 23 avgusta, 2022 Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 8. septembra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Predmet otuđenja je zemljište površine 4204 metra kvadratna u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“ severno od auto-puta. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama planiranim za privredne delatnosti, a kao kompatibilne namene dozvoljeni su gradski centri, javni i sportski objekti i kompleksi, kao i zelene, komunalne, infrastrukturne i saobraćajne površine.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 10.221,54 dinara po kvadratnom metru zemljišta, tako da je ukupan početni iznos za otuđenje lokacije 42.971.354,16 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za predmetno zemljište, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obavza investitora je da o sopstvenom trošku obebedi sondažna ili zaštitna arheološka istraživanja na pojedinim površinama. a prema posebnom programima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, toplifikaciju i gasifikaciju.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, Gradska opština Zemun