Nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Altina u Zemunu

By 27. septembra 2018. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda nastavlja da realizuje projekte izgradnje sekundarne kanalizacione mreže sa kućnim priključcima u naselju Altina. Sada se gradi oko 800 metara mreže u ulicama Abebea Bikile, Zuka Džumhura, Pavla Vuisića i Hemigvejevoj, a vrednost posla je 23,2 miliona dinara.

Kanalizacija će se priključiti na ranije izgrađen kolektor u Dobanovačkom putu, koji je glavni recipijent za fekalne  otpadne vode. Otpadne vode iz ulica Abebea Bikile i Hemingvejeve usmerene su ka gravitacionom delu kolektora, dok se kanalizacija iz ulica Pavla Vuisića i Zuke Džumhura odvodi ka kanalizacionoj crpnoj stanici, koju je Direkcija ranije izgradila u blizini OŠ „Sava Šumanović“.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je donela odluku da se gradi nova kanalizacija na delu gde već postoji izgrađena neregularna kanalizacija (deo ulice Abeba Bikile i Hemingvejeva)  iz razloga što se uzvodno planira izgradnja više objekata, koji ne bi mogli da budu priključeni na neuslovnu mrežu malog kapaciteta.

Trase projektovane kanalizacije su postavljene u koridore postojećih ulica tako da ne izlaze iz regulacionih linija planiranih saobraćajnica. Nivelete su u saglasnosti sa hidrauličkim proračunom, padom terena i niveletama koje su predviđene Generalnim projektom i Studijom izmene generalnog projekta fekalne kanalizacije naselja Altina 1 – slivno područje nove KCS u Dobanovačkoj ulici.