Od dužnika naplaćeno blizu 600 miliona dinara

By 26. januara 2019. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obezbedila je u budžetu grada još 593 miliona dinara, koliko su uplatili dužnici po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru poslednjeg reprograma. Poređenja radi, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda za ovaj iznos je prethodnih godina izvela preko 70 kilometara kanalizacije u naseljima širom grada – Krnjača, Surčin, Plavi horizonti, Resnik, Sunčani breg, Brače Jugović, Mala Utrina i Šljivice.

Osim novih sredstava za izgradnju infrastrukture, naplatom 593 miliona dinara kroz reprogram smanjena su i potraživanja Direkcije po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za oko 1,5 milijardi dinara. Toliko je, naime, iznosio ukupan dug sa kamatama za oko 170 dužnika koji su odlučili da iskoriste ovaj reprogram i da svoje izgrađene objekte, za koje nisu platili naknadu, na legalan način uvedu u javnu evidenciju nepokretnosti.

Obračun dugovanja ili preugovaranje duga izvršeno je u skladu sa gradskom odlukom, koja je važila od 4. jula prošle do 3. januara ove godine, a kojom je propisano da se za otpis dela dugovanja mogu prijaviti svi dužnici protiv kojih je Direkcija podnela tužbu, bez obzira na fazu u kojoj se nalazi sudski postupak, kao i oni dužnici sa kojima je Direkcija zaključila sudsko poravnanje.

Dužnici protiv kojih nije bila doneta sudska odluka do stupanja na snagu reprograma mogli su da zaključe ugovor po kome bi jednokratno platili 50% glavnog duga i time stekli pravo na otpis drugih 50%, ali i celokupne kamate, s tim što su morali da izmire troškove sudskog postupka.
Dužnicima protiv kojih je doneta sudska presuda ili su sa njima zaključena sudska poravnanja, Direkcija je sačinila obračun dugovanja, po kome su dužnici jednokratno platili 50% glavnog duga sa kamatom na taj iznos, dok im je drugih 50% sa pripadajućom kamatom otpisano. I ovi dužnici su imali obavezu da izmire sudske troškove i troškove izvršenja.

Pravo na otpis duga po ovoj odluci imali su svi dužnici koji ne vode sudske sporove protiv Direkcije, odnosno koji povuku ili se odreknu svojih tužbenih zahteva i o tome pruže dokaz.

Zaključivanje ugovora ili izrada obračuna po reprogramu omogućili su završetak višegodišnjih sudskih sporova, naplatu troškova, veći priliv sredstava u budžet Beograda, podsticanje građevinskih investicija, a samim tim i razvoj svih drugih privrednih grana na teritoriji grada. Na ovaj način obezbeđena su i dodatna sredstva za finansiranje započetih višegodišnjih investicija u objekte saobraćajne i komunalne infrastrukture grada.

Grad Beograd je i početkom 2017. godine doneo odluku o reprogramu, kada je takođe naplaćeno oko 600 miliona dinara, a Direkcija je tokom poslednje četiri godine uspela da smanji i ukupan broj dužnika, kojih je 2015. godine bilo blizu 1600, dok će ih posle sadašnjeg reprograma ostati oko 1050, što je smanjenje za 30%.