Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By 17. juna 2017.Oglas

Pred­met otu­đe­nja je zemljište u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na dve pojedinačne građevinske parcele GP3 i GP4, kojima odgovaraju katastarske parcele 6818 i 6819, obe KO Novi Beograd, upisane u list nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je obljavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.06.2017.god.