OGLAS O JAVNOM NADMETANjU RADI OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA UZ BATAJNIČKI DRUM, GP2, OPŠTINA ZEMUN

By 18. februara 2020. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište UZ BATAJNIČKI DRUM, na građevinskoj parceli GP2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 171/2, 172/2 i 172/12 sve KO Zemun polje, ukupne površine 7.276 m2, upisane u list nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 18.02.2020.god.