Planovi

GIS Direkcije

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je predstavila zone i urbanističke planove na svojoj Internet strani. Urbanistički planovi su javni dokumenti, što treba da ih čini dostupnim stručnoj i široj javnosti.

Zone grada Beograda predstavljaju grafički prikaz Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda.

Postavljanjem urbanističkih planova na Internet stranu Direkcije, želimo da omogućimo građanima lakši uvid u planirane urbanističke i infrastrukturne sadržaje u okviru obuhvata određenog plana. U narednom periodu Direkcija će u kontinuitetu dopunjavati mapu Beograda, sa idejom da se na svima dostupan način prikažu važeći urbanistički planovi koje grad sprovodi.

Otvorite GIS aplikaciju

Servisi (slojevi) u okviru GIS aplikacije su:

 • Beograd DKP – servis obezbeđuje Republički geodetski zavod RS i predstavlja prostorne podatke iz digitalnog katastarskog plana
 • Zone grada Beograda – granice zona za utvrđivanje visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Lokacije u pripremi – lokacije za dodelu investitorima koji su zainteresovani za izgradnju stambenih, privrednih, komercijalnih i drugih sadržaja
 • Obuhvat planova – granice planova do 2003. i nakon 2003. godine, planovi su usaglašeni sa PGR Beograda (Sl. list 20/16)
 • Planovi u izradi – granice planova za koje je Skupština grada donela Odluku o njihovoj izradi
 • Nedostajuća infrastruktura – statusi zahteva za izgradnju nedostajuće infrastrukture
 • Ozakonjenje objekata – mišljenje Direkcije o ispunjenosti uslova za ozakonjenje predmetnih objekata
 • Obračun doprinosa – omogućava svim zainteresovanim da izvrše pretragu obračunatih doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Svi zainteresovani mogu se obratiti Direkciji putem elektronske pošte (info@beoland.com), kako bi dobili više informacija o svakom pojedinačnom obračunu doprinosa. Upitom se mogu dobiti dodatni podaci o pojedinačnom obračunu doprinosa, kao što su: datum prijema i obračun u objedinjenoj proceduri, namena i površina ili spratnost za koju je obračunat doprinos, način plaćanja i datum uplate, iznos eventualnog umanjenja plaćanja doprinosa na ime nedostajuće infrastrukture i dr.
 • Procena građevinskog zemljišta – procene tržišnih vrednosti zemljišta koje je Direkcija dobila od nadležnih institucija
 • Zone urbane opreme
 • Katastar klizišta područja GP Beograda
 • Plan generalne regulacije Beograda sa kartama: planirana namena zemljišta, način sprovođenja i direktno sprovođenje
 • Planovi namena – informacija o urbanističkim parametrima kao što su namena, veličina, širina fronta građevinske parcele, indeks izgrađenosti i zauzetosti, spratnost i odnos predviđenih namena

ŠTA JE GIS

Pojam GIS je često nedovoljno razjašnjen za širi krug slušalaca o istom, te evo nekoliko definicija koje će pomoći oko boljeg definisanja i razumevanja ovog pojma :

 • GIS je tehnologija namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima.
 • GIS je računarski sistem namenjen prikupljanju , obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija. (definicija kompanije ESRI)
 • GIS (Geografski informacioni sistem) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka tako organizovan da omogućava potpuno sinhronu vezu između opisanih i grafičkih podataka o prostornim objektima , tako da se svakom elementu objekta može, svakog momenta, pristupiti kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze podataka.

Nova aplikacija je veoma važna i za poslovanje Direkcije, jer prostorni podaci imaju veliki značaj u upravljanju građevinskim zemljištem i planiranju daljeg razvoja grada Beograda. Direkcija će nastaviti da razvija aplikaciju, s obzirom da ovakav vid pružanja informacija zahteva stalno unapređivanje sistema.

* Svi podaci u aplikaciji su informativnog karaktera, za zvanične podatke obratite se nadležnim institucijama. Za bilo kakve nejasnoće u vezi mapa možete nas kontaktirati na e-mail : info@beoland.com

Otvorite GIS aplikaciju