Planovi

KATALOG URBANE OPREME

Katalog urbane opreme je integralni dokument kojim su definisana uputstva za izbor urbane opreme, mobilijara i teksture koji se postavljaju na delu teritorije grada Beograda.

Dokumentom su definisane karakteristike i izgled pojedinačnih elemenata urbane opreme, mobilijara i teksture, kao i njihova prostorna primena u okviru definisanih zona grada.

Katalog urbane opreme – Uputstvo za izbor urbane opreme, mobilijara i teksture koji se postavljaju na teritoriji grada Beograda – je podeljen na tri osnovne kategorije (poglavlja):

A – Urbana oprema

B – Urbani mobilijar

V – Urbana tekstura

Osnovne kategorije se dalje dele na grupe elemenata, klasifikovane prema svojoj funkciji u otvorenom javnom gradskom prostoru i označene kataloškim brojem navedenim u indeksu. Prezentacija svakog elementa u okviru Kataloga sastoji se od crteža i tekstualnog opisa osnovnih karakteristika koje se odnose na: materijal, boju, vid zaštite, montažu i specifičnosti koje su prikazane u napomeni. Na svakom kataloškom listu u gornjem levom uglu data je boja kojom su označene teritorijalne zone u kojima se posmatrani element primenjuje.

SPISAK I OPIS ZONA

Prostorna primena svakog pojedinačnog elementa urbane opreme, mobilijara i teksture iz Kataloga urbane opreme određena je unapred definisanim zonama dela teritorije grada Beograda, obuhvaćene Generalnim urbanističkim planom prikazanih na mapi.

Shodno navedenom, deo teritorije grada Beograda, određena granicama Generalnog urbanističkog plana (Službeni list grada Beograda 11/16), podeljena je na šest teritorijalnih zona i zonu u kojoj se zabranjuje primena elemenata za oglašavanje većih od siti lajta (City Light).

Zone su formirane na osnovu prostornih zona definisanih Generalnim urbanističkim planom grada Beograda (Službeni list grada Beograda 11/16), zonama na teritoriji grada Beograda definisanih Odlukom o određivanju zona na teritoriji grada Beograda (Službeni list grada Beograda 87/2014, 43/2015, 69/2015), a kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, mape nepokretnih kulturnih dobara Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, pravaca prostiranja poslovno-trgovačkih ulica i pozicijom centara naselja i opština definisanih Generalnim planom 2021 (Službeni list grada Beograda 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14)

Katalog urbane opreme

Preuzmite katalog

Spisak i opis zona

Preuzmite katalog

Mapa zona

Preuzmite mapu

Zona 1

Zaštićena zona grada kojoj pripadaju Beogradska tvrđava i spomenik kulture (kulturno dobro od istorijskog značaja) i prostorne kulturno-istorijske celine Kosančićev venac, Kopitareva gradina, područje oko Dositejevog liceja, Topčiderski park i staro jezgro Zemuna.

Zona 2

Područje Knez Mihailove ulice određeno granicama prostorne kulturno-istorijske celine Knez Mihailove ulice kao kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Zona 3

Područje Novog Beograda – deo prostora gradske opštine Novi Beograd utvrđenog granicom koju formiraju Ulica Džona Kenedija i reka Dunav na severu, Ulica Tošin bunar, Autoput Bratstva i jedinstva, Ulica partizanske avijacije, Ulica Blagoja Marijanovića Moše, Ulica Tošin bunar, Ulica Zemunska i Ulica Vojvođanska na zapadu, Ulica dr Ivana Ribara i reka Sava na jugu i istoku.

Zona 4

Područje centralne zone utvrđene granicom reke Dunav na severu, Ulicama Despota Đurđa, Sibinjanin Janka, Dušana Vukasovića, Ugrinovačkom, Ivićevom, Tošin bunar i Džona Kenedija i rekom Savom na zapadu, Ulicama Drinićkom, Save Živanovića, Koste Živkovića, Veljka Lukiža Kurjaka, Bulevarom oslobođenja, Ulicom Triše Kaclerovića, Bokeljskom, Ustaničkom, Mitropolita Stratimirovića, vojvode Prijezde i gospodara Vučića na jugu i Ulicom Vojislava Ilića, Pop Stojanovom, Tršćanskom, vojvode Savatija, vojvode Brane, knez Danilovom, Starine Novaka, Zdravka Čelara i Bulevarom Despota Stefana i Pančevačkim mostom na istoku.

Pored navedene teritorije, zona 4 obuhvata i glavne gradske ulične poteze: Bulevar Despota Stefana, Ulice Cvijićevu i Dimitrija Tucovića, Bulevar kralja Aleksandra, Ulice Makenzijevu, Cara Nikolaja II, Mileševsku, Žičku i Vojislava Ilića, Južni bulevar, Bulevar vojvode Stepe, Ulicu Požešku, Ulicu Prvomajsku, Ulicu Ugrinovačku i Ulicu Cara Dušana u Zemunu i centre naselja Blok Zaga Malivuk, Rospi Ćuprija, Mali Mokri Lug, Stepa Stepanović, Cerak vinogradi i Sremčicu.

Ovu zonu karakteriše dominantan urbani i javni gradski karakter, kompaktnost urbanog tkiva i kompleksnost i višeslojnost namena i funkcija.

Zona 5

Srednja zona prostire se od granica zone 3 (Novi Beograd) i zone 4 (centralne zone) i obuhvata površinu srednje zone određene GUP-om (Službeni list grada Beograda 11/16) koja uključuje i teritoriju ograničenu potezom Železničke pruge Zagreb – Beograd na severu, produžetak poteza Ševine ulice na istoku, autoput Bratstva i jedinstva, produžetak poteza Železničke ulice i produžetak poteza ulice Marka Čelebonovića na jugu i produžetak poteza saobraćajnice T6 na zapadu.

Ova zona ima pretežni karakter „područja kontinualno izgrađenog prostora grada izvan centralne zone i karakterišu je organizovani kompleksi stambene izgradnje, koncentracije gradskih funkcija uz glavne gradske saobraćajnice, veća zastupljenost zelenih površina, ali i manji nivo kompaktnosti urbane strukture“ (Službeni list grada Beograda 11/16).

Vodeći se karakterom izdvojenih zona i specifičnostima urbane opreme, mobilijara i teksture, očekuje se ostvarenje cilja da se kroz elemente male razmere utiče na generisanje prepoznatljivosti, a pre svega vizuelnog kvaliteta otvorenih javnih gradskih prostora Beograda.