Postavljanje informativnih tabli na lokacijama u javnoj svojini grada

By 4. maja 2017. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počela je postavljanje informativnih tabli na lokacijama koje će biti ponuđene za prodaju putem javnih oglasa. Pored pružanja osnovnih podataka o lokaciji potencijalnim investitorima, table će imati i funkciju da zaštite zemljište od nelegalne uzurpacije javne svojine, koja je prethodnih godina u pojedinim delovima grada bila česta pojava.

Table se postavljaju na vidnim mestima kako bi svi zainteresovani mogli da saznaju koje su mogućnosti za izgradnju objekata na lokaciji. Potencijalni investitori mogu da se informišu o položaju lokacije u neposrednom okruženju, planskoj nameni objekata, broju i površini katastarske parcele, spratnosti i bruto razvijenoj građevinskoj površini objekata.

Vidno obeležavanje lokacija će pomoći i gradskim opštinama na čijoj teritoriji se nalaze lokacije, tako što će u okviru redovnog inspekcijskog nadzora njihove službe moći preventivno da deluju ili da izricanjem mera spreče ili otklone štetne posledice po zaštićena dobra, prava i interese, kao što su život i zdravlje ljudi, životna sredina, biljni i životinjski svet, javna imovina i prihodi, komunalni red i drugo.

Ovakvo postupanje je neophodno kako se ne bi ponavljale situacije iz prošlosti, kada su površine u javnoj svojini postajale meta nesavesnih građana, koji su nelegalnom izgradnjom ili narušavanjem komunalnog reda stvarali dodatne troškove u budžetu grada, iz koga su morale da se finansiraju aktivnosti na uklanjanju nelegalnih objekata i dovođenju površina u uredno stanje.

Postavljanje tabli počelo je u gradskim opštinama Zemun i Novi Beograd i nastaviće se i u drugim delovima grada. Trenutno je u planu postavljanje tabli na 18 lokacija, koje su u različitim fazama pripreme za otuđenje, a za više informacija o pojedinačnim lokacijama investitori mogu da kontaktiraju Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.