Prodato zemljište na Auto-komandi

By 12. aprila 2019. Vesti

Građevinska parcela na Auto-komandi prodata je po početnoj ceni od 504.344.251,26 dinara na javnom nadmetanju održanom u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavio se jedan ponuđač, čija je pretežna delatnost razrada građevinskih projekata. Osim 504,3 miliona dinara koliko će uplatiti u budžet grada, investitoru će u postupku pribavljanja građevinske dozvole biti obračunat i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

Prodato zemljište je obuhvaćeno katastarskom parcelom broj 3/9 KO Voždovac, površine 6421m2 i planirano je za poslovno komercijalne delatnosti. Lokacija je bila predmet javnog nadmetanja 2017. i 2018. godine i tada nije bilo zainteresovanih ponuđača. U skladu sa gradskom odlukom, prilikom raspisivanja sadašnjeg oglasa cena za lokaciju je umanjena za 40%, što je bilo dovoljno da se lokacija otuđi i na taj način obezbedi novac u budžetu grada.

Prilikom realizacije lokacije investitor će imati obavezu da, pre pribavljanja lokacijskih uslova, izradi idejno rešenje objekata i parternog uređenja lokacije, a takvo urbanističko-arhitektonsko rešenje će morati da dobije saglasnost Komisije za planove Skupštine grada Beograda. Obaveza investitora biće i da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru svoje građevinske parcele, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda će urediti javno građevinsko zemljište u skladu sa Programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.