Prodato zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“

By 13. septembra 2019.Vesti

Zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“ prodato je za 3,861 milijardu dinara na javnom nadmetanju u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Pored prihoda od prodatog zemljišta, u budžet grada biće uplaćen i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, koji će investitoru biti obračunat u postupku pribavljanja građevinske dozvole. Na licitaciji je učestvovao jedan investitor, koji je za lokaciju od 4 hektara dao ponudu po početnoj procenjenoj tržišnoj vrednosti zemljišta.

Prema planu detaljne regulacije lokacija se nalazi u zoni predviđenoj za komercijalne delatnosti i stanovanje, a pored ovih objekata obavezna je i izgradnja uređenih zelenih površina sa drvoredom, koje moraju biti u javnom korišćenju. Na tehničku dokumentaciju za sve objekte i sadržaje koji se budu gradili saglasnost će davati Komisija za planove Skupštine grada Beograda. Takođe, budući investitor će morati da se pridržava uslova nadležnih institucija u pogledu zaštite okoline spomenika kulture Termoelektrana „Snaga i svetlost“, kako se ne bi ugrozile njene vrednosti. Maksimalna bruto površina objekata koji mogu da se grade na lokaciji je 76.000 kvadratnih metara.

Grad Beograd će, preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, obezbediti pristup kompleksu preko dve javne saobraćajnice koje su planirane sa zapadne strane kompleksa, dok će obaveza investitora biti da izgradi sve komunalne instalacije u okviru kompleksa radi povezivanja sa javnom infrastrukturom. Obaveza investitora biće da rekonstruiše kran stare centrale i crpnu stanicu, kao i da uredi privezište za čamce koje će potom predati Gradu Beogradu.