Skip to main content

Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd – Pančevo, Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda

JUP RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 27. septembra do 11. oktobra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 11. oktobrom 2021. godine.

Na zahtev Gradske opštine Palilula, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pokrenula je inicijativu za izradu Plana detaljne regulacije područja između Spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd – Pančevo, sa ciljem stvaranja planskog osnova za dalju razradu ovog područja. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 294 hektara. Deo predmetnog područja se nalazi u okviru Ekološka mreža RS od međunarodnog značaja- centralno područja ekološke mreže: Ušće Save u Dunav (RS017BA – IBA (Important Bird Areas) područje), a deo predmetnog područja je u okviru šire zone zaštite pančevačkog vodoizvorišta.

Plansko područje nalazi se između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd – Pančevo. Kao takav, ovaj prostor ima izuzetne potencijale: dobru saobraćajnu pristupačnost značajnu za visoku koncentraciju korisnika, neizgrađene površine, mogućnost sanacije neplanski izgrađenog tkiva i izgradnju novih objekata porodičnog stanovanja kao i svih drugih delatnosti koje su sa stanovanjem kompatibilne i koje se prirodno u stanovanju nalaze, mogućnost za infrastrukturno opremanje, komplementarni sadržaji u kontaktnoj zoni i mogućnost funkcionalnog povezivanja sa njima čine atraktivnost ovog prostora za buduće investicije.

Predlog planiranih namena zasnovan je na principu poštovanja spontano sprovedene urbanizacije koja delimično odstupa od namena površina definisanim planom višeg reda (PGR Beograda). Ovo se pre svega odnosi na smanjenje obima površina namenjenih privrednim parkovima koje su u postojećem stanju u velikoj meri izgrađene stambenim objektima.

Više informacija:

Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd – Pančevo, Palilula| Grad Beograd (beograd.rs)