Skip to main content

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKOVA IZMEĐU ULICA: KRALjA MILANA, BEOGRADSKE, NjEGOŠEVE I SVETOZARA MARKOVIĆA, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

Rani javni uvid obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  od 15. do 29. 3. 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Ul. kraljice Marije 1, zaključno sa 29. 3. 2021. godine. Plan detaljne regulacije za područje između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića treba da definiše planski osnov za izgradnju i uređenje blokova u kontaktnoj zoni Trga Slavija, kako bi se zaokružila urbana transformacija ove značajne gradske lokacije. Za područje Trga Slavija i okolnih blokova 2005. godine sproveden je anketni urbanističko-arhitektonski konkurs, sa ciljem javne stručne provere i celovitog sagledavanja područja. Površina obuhvaćena planom detaljne regulacije iznosi oko 3,3 hektara.

Širi prostor Slavije je značajan društveni i poslovni centar, sa velikim razvojnim potencijalom, pre svega za centralne gradske i poslovne sadržaje. Slaviju treba posmatrati kao snažan polifunkcionalni centar, gde je potrebno redukovati sadržaje administrativnog poslovanja i time smanjiti nesklad između dnevne, popodnevne i noćne atraktivnosti ovog prostora. Stanovanje, tradicionalno zastupljeno na ovom prostoru, treba i dalje razvijati, a za postojeće i planirane sadržaje i aktivnosti neophodno je obezbediti odgovarajući broj garažnih mesta.

Prema Planu generalne regulacije Beograda u obuhvatu plana predviđene su površine javne namene, kao što je mreža saobraćajnica i objekti i kompleksi javnih službi. U površinama ostale namene predviđeni su komercijalni sadržaji i mešoviti gradski centri, koji podrazumevaju kombinaciju stanovanja, komercijalnih i javnih sadržaja velike spratnosti.

Ciljevi izrade plana, između ostalog, su unapređenje postojećeg karaktera i ambijenta u skladu sa značajem i karakteristikama prostora Trga Slavija, definisanje kapaciteta novoplaniranih sadržaja, pravila građenja i uslova uređenja prostora, zatim implementacija i dalja razrada prvonagrađenog konkursnog rešenja anketnog Konkursa za urbanističko-arhitektonsko rešenje područja Trga Slavija, kao i funkcionalno unapređenje saobraćajne mreže.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780754-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-blokova-izmedju-ulica-kralja-milana-beogradske-njegoseve-i-svetozara-markovica-go-vracar/