RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICA JURIJA GAGARINA I ZEMUNSKE („IMT“), GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

By 8. oktobra 2019.Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 7. do 21. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. oktobrom 2019. godine.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske („IMT”) je definisanje namene površina i pravila uređenja i građenja na prostoru bivših fabrike „IMT“ i „FMO“, u skladu sa opredeljenjem Grada da iz centralnih područja izmesti radne i industrijske zone i prenameni ih u savremene urbane sadržaje.

U formiranju rešenja važni uslovi su uvažavanje urbanog konteksta i procena prostornih mogućnosti lokacije, ali i zadržavanje, odnosno revitalizovanje radnog/poslovnog aspekta ove strateški važne zone na Novom Beogradu. Planirana je transformacija privredne zone u mešovite namene – stambene, sa značajnim udelom pratećih komercijalnih, uslužnih i društvenih delatnosti, i poslovne, u svemu u skladu sa savremenim zahtevima kvalitetnog, komfornog i zdravog života u gradu, smernicama Strategije razvoja grada Beograda i međunarodnih preporuka koje se odnose na koncept održivog urbanog razvoja.

Osnovne postavke i urbanistički koncept koji se nude u javno razmatranje i verifikaciju kroz fazu ranog javnog uvida, kako bi se dobio usaglašen i potvrđen program od strane stručnih službi, gradske uprave i javnosti, treba da budu osnov za definisanje svih pravila uređenja i građenja mešovitog stambeno-komercijalnog kompleksa kroz izradu nacrta Plana i to u dve faze: prva faza obuhvata područje koje je PGR Beograda planirao za direktno sprovođenje, kao i zonu uz lesni odsek, a druga faza obuhvata prostor fabrike „IMT“ koji je predviđen za izradu javnog urbanističko-arhitektonskog konkursa. U tom smislu, elaborat za rani javni uvid predstavlja i materijal projektnog zadatka za izradu javnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za uređenje i izgradnju područja nekadašnje fabrike IMT.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1765645-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-podrucka-izmedju-ulica-jurija-gagarina-i-zemunske/