Skip to main content

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu, Gradska opština Stari grad

By 25. januara 2021.Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 25. januara do 8. februara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 8. februarom 2021. godine.

Inicijativa za izradu Plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu, pokrenuta je na zahtev Zavoda za zaštitu kulture grada Beograda, gde je navedeno da je prostorno kulturno-istorijsku celinu „Područje Knez Mihailove ulice“, koja je proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja, potrebno definisati novim planskim dokumentom. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 18 hektara.

U okviru površina javne namene planira se saobraćajna mreža, pešačke ulice i prolazi, uz koje se nalaze visokoškolske ustanove, instituti i naučno-istraživački centri, ustanove kulture, ustanove državne, gradske i opštinske uprave, ogranci primarne zdravstvene zaštite, zelene i slobodne površine, skver i trg. Površine ostalih namena planiraju se za mešovite gradske centre i komercijalne sadržaje.

Imajući u vidu očuvanje prostorno kulturno-istorijskih celina, planirano je očuvanje i unapređenje zatečene istorijske urbane matrice blokova, ulica, trgova i parkova, uz propisivanje opštih uslova za planiranu rekonstrukciju, dogradnju ili eventualnu zamenu objekata.

U skladu sa uslovima i merama zaštite nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u nacrtu plana biće detaljno definisani svi urbanistički parametri za planiranu izgradnju u okviru prostorno kulturno-istorijske celine od izuzetnog značaja „Područje Knez Mihilove ulice“ i prostorno kulturno istorijske celine „Istorijsko jezgro Beograda“.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779174-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-sireg-podrucja-uz-knez-mihailovu-ulicu-gradska-opstina-stari-grad/