Rani javni uvid za potrebe izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije naselja Batajnica, Gradska opština Zemun, za deo ulice Nova 47

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu), od 9. do 23. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45.
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 23. septembrom 2019. godine.

Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije naselja Batajnica, Gradska opština Zemun, za deo ulice Nova 47 predlaže se proširenje saobraćajnice Nova 47 za jednu saobraćajnu traku, u delu između Ulice pukovnika Milenka Pavlovića i Ulice nova 30. Izmenama i dopunama plana obuhvaćena je Ulica nova 47, sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže, kao i delovi kontaktnih blokova koji su planirani za stanovanje, sve ukupno na površini oko 1 hektar.

U toku izrade projektne dokumentacije za denivelisani ukrštaj železničke pruge br. 5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta Mb reda broj 319 na kt 20+993 u Batajnici, u skladu sa važećim planom,  Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pokrenula je inicijativu za izmenu plana zbog drugačijeg saobraćajnog rešenja, koje podrazumeva  da se saobraćajnica Nova 47, u delu veze sa Ulicom pukovnika Milenka Pavlovića (ulica I reda), proširi za jednu saobraćajnu traku.

Izmenama i dopunama stvoriće se planske mogućnosti za izgradnju dela saobraćajnice  Nova 47 i uređenje stambenog tkiva sa unapređenjem standarda stanovanja u cilju podizanja nivoa saobraćajne opremljenosti ovog dela naselja Batajnica i obezbeđenje  tehničke infrastrukture. Takođe, odrediće se površine javne i ostalih namena sa pravilima uređenja i građenja, s obzirom na novoplaniranu  regulaciju dela saobraćajnice Nove 47, koja se razlikuje u odnosnu na regulaciju iz važećeg  Plana detaljne regulacije naselja Batajnica.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764360-rani-javni-uvid-za-potrebe-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-batajnica-za-deo-ulice-nova-47/