Skip to main content

Rani javno uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Čamdžijine, Radničke, Brdovite, Lazara Kujundžića, Stanka Opsenice, Lješke, Vinodolske i Petra Mećave, Gradska opština Čukarica

By 27. februara 2020.Nekategorizovano

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 19. februara do 4. marta 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 4. martom 2020. godine.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Čamdžijine, Radničke, Brdovite, Lazara Kujundžića, Stanka Opsenice, Lješke, Vinodolske i Petra Mećave je preispitivanje planskih rešenja datih  Detaljnim urbanističkim planom „ Čukarička padina“, definisanje površine javne i ostale namene i utvrđivanje pravila uređenja i građenja predmetnog prostora u skladu sa namenama i urbanističkim parametrima Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I-XIX), radi optimalnog iskorišćenja mogućnosti lokacije.

Planom je obuhvaćen deo teritorije opštine Čukarica, duž regulacije  ulica Čamdžijine, Radničke, Brdovite, Lazara Kujundžića, Stanka Opsenice, Lješke, Vinodolske i Petra Mećave. Predloženom granicom plana razrađivaće se prostor površine oko 12,8 hektara.

Površine javne namene zastupljene u planu obuhvataju mrežu saobraćajnica, zelene površine i depadans predškolske ustanove. U okviru ostalih površina planiraće se stambeni i komercijalni sadržaji. Tokom izrade plana biće detaljno preispitani kapaciteti objekata obrazovnih ustanova u okruženju.

Objekti i kompleksi javnih službi kao što su predškolske ustanove, osnovne škole, ustanove osnovne i primarne socijalne i zdravstvene zaštite, predstavljaju socijalnu infrastrukturu koje mogu biti planirane kao prateći sadržaji u okviru zona za stanovanje, odnosno zona mešovitih gradskih centara. S tim u vezi, tačna lokacija, površina i kapacitet objekata i kompleksa javnih službi biće definisani u toku izrade Nacrta plana u saradnji sa nadležnim institucijama.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1770650-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-podrucje-izmedju-ulica-camdzijine-radnicke-brdovite-lazara-kujundzica-stanka-opsenice-ljeske-vinodolske-i-petra-mecave_2/