RAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Ovčanski put, Gradska opština Palilula sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

By 25. novembra 2019. Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u od 25. novembra do 24. decembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 30. januara 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 24. decembrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije područja uz Ovčanski put zauzima površinu od oko 369 hektara. Granica plana obuhvata prostor sa južne strane Ovčanskog puta do regulacije kanala Sebeš, sa istočne obuhvata regulaciju kanala Mali pretok, a granica plana sa severne strane ide delom ulice Ovčanski put i delom zauzima prostor iznad puta. Plan.ima za cilj definisanje površina javnih i ostalih namena, pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, uređenje postojećeg kanala Mali pretok, kao i definisanje kapaciteta izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora.

U granicama plana nalazi se površina od oko 62 hektara namenjena za sportsko rekreativni kompleks, koji pored osnovne namene za sportske aktivnosti može da sadrži do 40% komercijalnih sadržaja. Planom je određeno i pet lokacija namenjenih predškolskim ustanovama, na tri lokacije su predviđene osnovne škole i na jednoj lokaciji je planirana izgradnja srednje škole. Za potrebe stanovnika ovog područja obezbeđena je i lokacija za jednu ustanovu primarne zdravstvene zaštite.

Izradom plana očekuje se povećanje atraktivnosti područja i bolji standard stanovanja, zatim opremanje područja  nepostojećim i nedostajućim  objektima komunalne,      saobraćajne i socijalne infrastrukture, kao i postizanje pozitivnih efekata u pogledu zaštite životne sredine i zdravlja stanovnika. Realizacijom plana, pre svega saobraćajne i infrastrukturne mreže, sprovođenjem mera zaštite, očekuje se očuvanja biološke i predeone raznovrsnosti, održivog korišćenja i obnavljanja prirodnih resursa i dobara.

 

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1767625-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-ovcanski-put-palilula-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-plana-na-zivotnu-sredinu/