Skip to main content

Rekonstrukcija pešačke staze na Brankovom mostu

By 14. jula 2017.17 jula, 2017Vesti

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, glavni urbanista Milutin Folić, izvršni direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Radomir Vujadin i direktor sektora za izgradnju, nadzor i visokogradnju Darka Radović Rapić,  uz prisustvo generalnog direktora GP „Mostogradnja“ Branka Kneževića, izvođača radova, obišli su danas radove na rekonstrukciji pešačke staze na Brankovom mostu, koji će biti završeni najkasnije do kraja godine.

Na mestu porušenog mosta „Кralj Aleksandar“, na istim stubovima koji su u znatnoj meri diktirali i omogućili novo rešenje u pogledu konstruktivnog sistema, 1956. godine je pušten u saobraćaj novi drumski most u produžetku Brankove ulice. Noseća konstrukcija ovog mosta je kontinualni nosač raspona 75.0+261.0+75.0m sa kolovozom na gornjem pojasu širine 12.0m, i dve pešačke staze širine po 3.0m. Mostovska konstrukcija je urađena u koprodukciji naših preduzeća sa firmom MAN iz SR Nemačke u periodu 1953-1956.godine.

1974. godine je otpočela rekonstrukcija ove saobraćajnice. Nizvodno od postojećeg izgrađen je novi most iste siluete i istog statičkog sistema, a na taj način je dobijena saobraćajnica sa dva saobraćajna smera širine po 10.5m, koji su odvojeni razdelnom trakom širine 2.1m.

Tokom avgusta 2013 godine uočene su anomalije u položaju trase ivičnog nosača i dela pešačke staze u zoni oštećenja. Tom prilikom  zatvoren je pešački saobraćaj na uzvodnoj strani mosta.

U septembu 2014. godine, izvršen je vizuelni pregled konstrukcije uzvodne pešačke staza na delu mosta od stuba S1 do stuba S4. Pregledom su konstatovana oštećenja čelične podkonstrukcije pešačkih staza, kao i oštećenja betonskih montažnih ploča. Oštećenja su takvog karaktera da zahtevaju osiguranje postojeće konstrukcije.

U februaru 2017. god Direkcija je sa GP „Mostogradnja“ ugovorila izvođenje radova na rekonstrukciji uzvodne pešačke staze Brankovog mosta sa izradom tehničke dokumentacije.
Ugovorom su obuhvaćeni radovi na izradi novih pešačkih staza sa nosećim konzolama, izradi novih ivičnjaka i zaštitne ograde, ukupno 346t čelika.

Vrednost ugovorenih radova iznosi 175.049.082din, bez PDV.

Izvođač je zapisnički uveden u posao (izrada tehničke dokumentacije) početkom marta 2017.godine

Rok izvođenja svih ugovorenih radova je 260 dana, najkasnije do kraja godine.