Skip to main content

Reprogram duga za naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta

Danas je stupila na snagu Odluka o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, koju je usvojila Skupština grada Beograda. Zahtev za reprogram mogu da podnesu dužnici protiv kojih nije doneta sudska odluka, kao i dužnici protiv kojih je doneta presuda ili su zaključili sudsko poravnanje. Zahtev za reprogram može da se preuzme na internet strani i pisarnici Direkcije, a dužnici treba da predaju zahtev najkasnije do 1. novembra.

Sa dužnicima protiv kojih nije doneta sudska odluka do stupanja na snagu ovog reprograma, biće zaključen ugovor po kome će moći jednokratno da plate 50% glavnog duga, dok će im druga polovina glavnog duga i celokupna kamata biti otpisani, s tim što će dužnici morati da izmire troškove započetog sudskog postupka. Za one dužnike, protiv kojih je doneta sudska presuda ili su sa njima zaključena sudska poravnanja, Direkcija će sačiniti obračun po kome će dužnici moći jednokratno da plate 50% glavnog duga sa pripadajućom kamatom na tu polovinu duga, dok će im drugih 50% glavnog duga sa pripadajućom kamatom biti otpisano. Ovi dužnici će imati obavezu da izmire sudske troškove i troškove izvršenja u punom iznosu. Pravo na reprogram po ovoj odluci imaju svi dužnici koji ne vode sudske sporove protiv Direkcije, odnosno oni koji povuku ili se odreknu svojih tužbenih zahteva i o tome pruže dokaz.

Dospela potraživanja na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta iznose 15,6 milijardi dinara od čega se na glavni dug odnosi oko 45%, a na kamatu oko 55%. Analizom dospelih obaveza i preračunavanjem naknade u doprinose, utvrđeno je da Grad Beograd kroz ovaj reprogram može da prihoduje više sredstava nego što bi  za istu površinu objekata bio naplaćen doprinos pod uslovom da se vrši jednokratno plaćanje i ostvaruje pravo na poput od 30%, odnosno 40%.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je za poslednjih 20 godina pokrenula više od 4500 sudskih postupaka za naplatu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Reprogram će omogućiti završetak višegodišnjih sudskih sporova, veći priliv sredstava u budžet Beograda čime se obezbeđuju dodatna sredstva za finansiranje započetih višegodišnjih investicija u objekte saobraćajne i komunalne infrastrukture grada. Kroz prethodne reprograme u budžet grada je uplaćeno 872,5 miliona dinara.