Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 3. etapa)

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 3. etapa), sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu.

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO NASELjA JAJINCI UZ ULICU JAKOVA GALUSA, GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA I VOŽDOVAC

By Istaknuto, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

 

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće od 4. septembra do 4. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda,  Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 26. oktobra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Pinosava

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Pinosava, GO Voždovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 4. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Ulici kamenjak, na katastarskoj parceli broj 1535/2 KO Pinosava, površine 2642 kvadratna metra. Na parceli je upisana javna svojina Grada Beograda sa udelom ½ (1321 m2) i privatna svojina fizičkog lica sa udelom ½ (1321 m2). Prema planskom dokumentu parcela se nalazi u zoni porodičnog stanovanja u formiranim gradskim blokovima u perifernoj zoni grada.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, koje se nalazi u Ulici Mihaila Milovanovića u Mladenovcu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 24. jula, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za prodaju je oglašena građevinska parcela kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš) površine 2313 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, parcela se nalazi u zoni ostale namene višeporodičnog stanovanja, centralnog gradskog područja. Višeporodično stanovanje je kompatibilno sa drugim komercijalnim namenama užeg gradskog centra, kao i sa javnim površinama i javnim objektima od opšteg interesa, javnim zelenilom, porodičnim stanovanjem i sportsko-rekreativnim površinama.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Pružatovcu, GO Mladenovac

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, koje se nalazi u selu Pružatovac, GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 24. jula, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za prodaju su oglašene dve građevinske parcele kojima odgovaraju katastarske parcele 572 i 573, obe KO Pružatovac površine 2484 i 2084 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, parcele se nalaze u građevinskom području – seoska zona, zemljište planirano za izgradnju i iste ispunjavaju uslov za formiranje građevinskih parcela, tj. za iste se mogu izdati lokacijski uslovi, odnosno građevinska dozvola.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Barajevu

By Istaknuto, Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, na području GO Barajevo. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 18. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je ponuđeno zemljište ukupne površine 14.388 kvadratna metra, koje se nalazi u okviru poslovno-stambene zone Trebež. Prema planskom dokumentu, zemljište pripada privrednoj zoni građenja, a tip izgradnje je stambeno-poslovni objekti. Pristup lokaciji ostvaruje se sa Ulice 29. novembra. Predmet otuđenja su četiri zasebne lokacije koje obuhvataju katastarske parcele br. 54/4, 55/1, 55/5, 46/9 i 53/6, sve KO Barajevo. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Savskom vencu

By Istaknuto, Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na teritoriji GO Savski venac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 17. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je oglašena građevinska parcela u Ulici Miće Orlovića, površine 1007 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, zemljište se nalazi  u površinama za stanovanje, u zoni porodičnog i višeporodičnog stanovanja.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 6. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje su ponuđene dve građevinske parcele u Ulici Stevana Sinđelića, površine 466 i 491 kvadratni metar. Prema planskom dokumentu, zemljište se nalazi  zoni ostalih namena, porodično stanovanje u centralnom gradskom području sa ograničenjem infrastrukture – zaštitni koridor postojećek nadzemnog voda 35 kW.

S obzirom da na prošlogodišnjem nadmetanju nije pristigla nijedna prijava za ove građevinske parcele, početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta je umanjen za 20%, tako da za građevinsku parcelu GP1 iznosi 2.013.615,82 dinara, dok početni iznos za građevinsku parcelu GP2 iznosi 2.121.642,42 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Opširnije