Vodovod u naselju Ledine i kanalizacija u Vinogradskoj ulici u Novom Beogradu

By 15. oktobra 2018.Vesti

U okviru programa uređivanja građevinskog zemljišta, Grad Beograd je obezbedio sredstva za za projektovanje i izgradnju vodovoda u naselju Ledine i kanalizacije u Vinogradskoj ulici, u opštini Novi Beograd. Tendere je, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove, raspisala Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a procenjena vrednost za oba posla je oko 120 miliona dinara.

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Ledine predstavlja posao od velikog značaja za stanovnike ovog dela Novog Beograda, s obzirom da u naselju postoji delimično izgrađena vodovodna mreža nedovoljnog kapaciteta. Zato je doneta odluka da se uradi idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu, koji će predstavljati osnov za dobijanje odgovarajuće dozvole za rekonstrukciju i izgradnju tri kilometra vodovodne mreže u više od deset ulica naselja Ledine. Novoizgrađena mreža će biti povezana na gradski cevovod u Surčinskoj ulici, prema uslovima nadležnog javnog preduzeća.

Sekundarna kanalizaciona mreža gradiće se na južnoj strani Vinogradske ulice, prema reci Savi, gde ne postoji izgrađena sekundarna kanalizaciona mreža, a naseljavanje ovog područja je intenzivirano tokom poslednjih decenija. Radi sprečavanja daljeg nekontrolisanog izlivanja otpadnih voda u okolno područje, programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2018. godinu koji usvaja Skupština grada Beograda, planirana je izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji oko 1500 metara sekundarne kanalizacione mreže. Odvođenje otpadnih voda obezbediće se za blizu sto domaćinstava uz Vinogradsku ulicu, a po završetku radova korisnici će moći da se prijave nadležnom komunalnom preduzeću za priključenje na gradsku mrežu. Kanalizacija prečnika 250 mm biće povezana na postojeći gravitacioni kanal u Vinogradskoj ulici i dalje ka kanalizacionoj crpnoj stanici.

Ponude će se prikupljati do 8. novembra, posle čega će uslediti njihov pregled i zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima. Radovi će se izvoditi sledeće godine, po završetku izrade tehničke dokumentacije i dobijanju neophodnih dozvola za građenje.