Skip to main content

Zemljište u Bloku 63 prodato za 800 miliona dinara

By 18. aprila 2017.Vesti

Zemljište u Bloku 63 u Novom Beogradu prodato je za 800 miliona dinara na licitaciji koja je održana 13. aprila u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Do roka predviđenog oglasom, u Direkciju su prispele tri prijave, a najviši iznos za lokaciju ponudila je Građevinska direkcija Srbije, koja će izlicitirani iznos uplatiti u budžet grada Beograda. Osim iznosa za kupljeno zemljište investitor će u postupku izgradnje budućih objekata u budžet grada Beograda uplatiti doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta koji mu bude obračunat u građevinskoj dozvoli.

Lokacija se nalazi na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove, površine 8328m2. Prema informaciji o lokaciji, katastarska parcela 3347/70 KO Novi Beograd nalazi se u zoni mešovitih gradskih centara, koji podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem. Ukupno dozvoljena bruto razvijena građevinska površina objekata na parceli je 41.640m2 i moguće je graditi objekat visine osam spratova plus povučen sprat.

Budući objekti mogu se graditi kao poslovni ili poslovno stambeni, s tim što su u prizemlju obavezni komercijalni sadržaji. Na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža, a u skladu sa važećim planom generalne regulacije ovog područja za realizaciju izgradnje bilo kog objekta potrebna je izrada i potvrda urbanističkog projekta, radi urbanističko-tehničke razrade lokacije.

Početni iznos cene utvrđen je na osnovu tržišne vrednosti zemljišta, koje je procenjeno od strane Uprave javnih prihoda grada Beograda u iznosu od 61.599,60 dinara po metru kvadratnom zemljišta, što je značilo da je početna cena za površinu kompleksa od 8328m2 iznosila 513.001.468,80 dinara. Radi učestvovanja u postupku javnog nadmetanja podnosioci prijave bili su obavezni da uplate depozit u visini od 10% od početnog iznosa cene ili da za taj iznos polože licitacionu bankarsku garanciju.