ZEMLJIŠTE

Grad Beograd raspolaže građevinskim zemljištem u javnoj svojini, a Direkcija obezbeđuje uslove za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i uslove za njegovu upotrebu, unapređivanje i zaštitu.

Uređivanje građevinskog zemljišta podrazumeva njegovo pripremanje i opremanje. Pripremanje zemljišta obuhvata istražne radove, izradu geodetskih, geoloških i drugih podloga, izradu planske i tehničke dokumentacije, programa za uređivanje zemljišta, raseljavanje, rušenje objekata, saniranje terena i druge radove. Opremanje zemljišta obuhvata izgradnju objekata komunalne infrastrukture i izgradnju i uređenje površina javne namene.

Saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji, građevinsko zemljište može biti izgrađeno i neizgrađeno. Izgrađeno je građevinsko zemljište ono na kome su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom i namenjeni za trajnu upotrebu, dok je neizgrađeno građevinsko zemljište ono na kome nisu izgrađeni objekti, na kome su izgrađeni objekti suprotno zakonu i zemljište na kome su izgrađeni samo objekti privremenog karaktera.

Takođe, građevinsko zemljište može biti uređeno i neuređeno. Uređeno građevinsko zemljište je zemljište koje je komunalno opremljeno za građenje, u skladu sa važećim planskim dokumentom (izgrađen pristupni put, elektro mreža, obezbeđeno snabdevanje vodom i obezbeđeni drugi posebni uslovi).