Skip to main content

Zemljište

DOPRINOS I NAKNADA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, koji je propisan Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno naknada za uređivanje građevinskog zemljišta prema prethodnim propisima, je izvorni lokalni javni prihod i iz koga se finansira uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno finansira izgradnja nedostajuće infrastrukture grada Beograda, na teritoriji 17 gradskih opština, a prema godišnjem Programu uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta se utvrđuje na osnovu prosečne cene m² stanova novogradnje na teritoriji grada, ukupne neto površine objekata, koeficijenta zone i koeficijenta namene, a prema Odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, a na osnovu obračuna doprinosa koji vrši ova Direkcija i dostavlja nadležnom organu gradske, odnosno opštinske uprave.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta plaća se jednokratno ili u ratama, u periodu od 36 meseci.

U slučaju plaćanja doprinosa u ratama, investitor plaća prvu ratu u visini od 10% utvrđenog doprinosa najkasnije do podnošenja zahteva za prijavu radova, a preostali iznos u mesečnim ratama, koje će se usklađivati prema zvanično objavljenom pokazatelju rasta potrošačkih cena, Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, za period od baznog datuma obračuna doprinosa do poslednjeg dana u mesecu, a uplaćuju se do 15. u narednom mesecu.

Investitor je dužan da izvrši uplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u celosti, odnosno ako plaća na rate da uplati prvu ratu i dostavi sredstva obezbeđenja, najkasnije do podnošenja prijave radova.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

Do usaglašavanja Zakona o legalizaciji objekata sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Direkcija, u postupku naknadnog izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, vrši obračun i ugovara naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta na osnovu Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Investitor kome je dato zemljište u zakup posle sprovedenog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda, koji nakon zaključenog ugovora o davanju zemljišta u zakup, u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, na osnovu akta nadležnog organa ostvari pravo na izgradnju veće površine od ugovorene, za nju, kao i za površinu po konačnom obračunu, plaća pri presečnom odnosno konačnom obračunu, jedinični iznos zakupnine i naknade utvrđene ugovorom koji podležu usklađivanju prema pokazatelju rasta potrošačkih cena Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, od dana zaključenja ugovora o davanju zemljišta u zakup do dana plaćanja, bez uzimanja u obzir uvećanog koeficijenta ostvarenog u postupku davanja zemljišta u zakup.

Investitori koji su zaključili ugovore sa Direkcijom o regulisanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ili iste zaključe do 1. marta. 2015. godine u obavezi su da plaćaju naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta u svemu u skladu sa zaključenim ugovorom.

Iznos naknade valorizuje se na osnovu zvanično objavljenog pokazatelja rasta potrošačkih cena koje objavljuje nadležni organ.