Zemljište

OBAVEZAN SADRŽAJ PRIJAVE I ISPRAVE

Obavezan sadržaj prijave i isprave koje je potrebno dostaviti uz prijavu po objavljenom oglasu o javnom nadmetanju

Prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja se dostavlja u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koju lokaciju se odnosi i ko je podnosilac prijave (naziv/ime, adresa, kontakt telefon).

Prijava pravnog lica mora da sadrži naziv i sedište i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu pravnog lica se prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži ime, prezime, adresu i matični broj, i mora biti potpisana. Uz prijavu se prilaže fotokopija lične karte.

Prijava preduzetnika mora da sadrži poslovno ime i sedište i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu preduzetnika prilaže se izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Uz prijavu se podnosi dokaz o uplati depozita, ili polaže depozitna bankarska garancija (neopoziva licitaciona bankarska garancija bez „prigovora“ i naplativa „na prvi poziv“, sa rokom važnosti do 180 dana od dana davanja prijave, na iznos depozita navedenog u javnom oglasu).

Uz prijavu mora da se dostavi izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa i rok do koga je spreman da izgradi objekte.