Skip to main content

Zemljište

OBAVEZAN SADRŽAJ PRIJAVE I ISPRAVE

Obavezan sadržaj prijave i isprave koje je potrebno dostaviti uz prijavu po objavljenom oglasu o javnom nadmetanju

Prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja se dostavlja u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koju lokaciju  i koju građevinsku parcelu se odnosi. Na poleđini koverte obavezno je navesti naziv i adresu podnosioca prijave.

Prijava pravnog lica mora da sadrži naziv i sedište, kontakt telefon, naziv banke i broj računa na koji se vrši eventualni povraćaj depozita i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Uz prijavu pravnog lica se prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa, ne stariji od 30 dana, kao i kopija rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon, naziv banke i broj računa na koji se vrši eventualni povraćaj depozita i mora biti potpisana. Uz prijavu se prilaže fotokopija lične karte ili odštampani izvod biometrijske lične karte, a za strana lica fotokopija pasoša.

Prijava preduzetnika mora da sadrži poslovno ime i sedište, kontakt telefon, naziv banke i broj računa na koji se vrši eventualni povraćaj depozita i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Uz prijavu preduzetnika prilaže se izvod iz registra nadležnog organa ne stariji od 30 dana, kao i kopija rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju.

Uz prijavu se podnosi dokaz o uplati depozita, odnosno depozitna bankarska garancija.

Uz prijavu mora da se dostavi izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno, overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa  i ne sme biti starije od 30 dana pre održavanja javnog nadmetanja (ova odredba se odnosi i na slučajeve kada podnosioca prijave – učesnika u postupku javnog nadmetanja zastupa advokat).