Skip to main content

Наставак изградње канализације у насељу Алтина у Земуну

By 27. септембар 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда наставља да реализује пројекте изградње секундарне канализационе мреже са кућним прикључцима у насељу Алтина. Сада се гради око 800 метара мреже у улицама Абебеа Бикиле, Зука Џумхура, Павла Вуисића и Хемигвејевој, а вредност посла је 23,2 милиона динара.

Канализација ће се прикључити на раније изграђен колектор у Добановачком путу, који је главни реципијент за фекалне  отпадне воде. Отпадне воде из улица Абебеа Бикиле и Хемингвејеве усмерене су ка гравитационом делу колектора, док се канализација из улица Павла Вуисића и Зуке Џумхура одводи ка канализационој црпној станици, коју је Дирекција раније изградила у близини ОШ „Сава Шумановић“.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је донела одлуку да се гради нова канализација на делу где већ постоји изграђена нерегуларна канализација (део улице Абеба Бикиле и Хемингвејева)  из разлога што се узводно планира изградња више објеката, који не би могли да буду прикључени на неусловну мрежу малог капацитета.

Трасе пројектоване канализације су постављене у коридоре постојећих улица тако да не излазе из регулационих линија планираних саобраћајница. Нивелете су у сагласности са хидрауличким прорачуном, падом терена и нивелетама које су предвиђене Генералним пројектом и Студијом измене генералног пројекта фекалне канализације насеља Алтина 1 – сливно подручје нове КЦС у Добановачкој улици.