Skip to main content

Нови тендери за изградњу инфраструктуре

By 23. јануар 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је тендере за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Међулужје у Младеновцу, водовода за вртић Облачак у насељу Падина и канализације у парк-шуми Звездара. Процењена вредност радова у сва три тендера је 117,6 милиона динара, а понуде могу да се доставе до 14. односно 19. фебруара, после чега ће уследити преглед понуда, одабир најповољнијих понуђача и потписивање уговора.

За део територије општине Младеновац бираће се понуђач који ће пројектовати и извести радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Међулужју, за које је процењена вредност 96 милиона динара. Постројење ће прихватити отпадне воде из канализационе мреже на коју су сада прикључена домаћинства, а пречишћена вода ће се затим испуштати у реку Јабланицу, тако да њен квалитет буде у складу са прописима за испуштање у отворене водотокове. Пројектом ће бити предвиђена фазна изградња постројења, у складу са планираним ширењем канализационе мреже на овом подручју, чиме ће се обезбедити довољни капацитети постројења за прикључење будућих корисника.

У насељу Падина изградиће се 340 метара водоводне мреже, како би се обезбедило стабилно снабдевање водом вртића „Облачак“. Пројектоваће се и изградити секундарна водоводна мрежа пречника 150 мм, у регулацији постојећих саобрћајница у складу са фактичким стањем на терену. Процењена вредност радова је 4,6 милиона динара, а пројектовање и изградњу најповољнији понуђач треба да заврши у року од осам месеци.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације на територији парк-шуме Звездара са израдом техничке документације подразумева пројектовање и извођење радова у Звездарској и Идријској улици са уређењем комуналне стазе у делу Локрумске улице. У овим улицама нема изграђене фекалне канализације, а отпадне воде се одводе преко индивидуалних септичких јама. Пројектоваће се и изградити канализација у дужини од 570 метара, пречника 250 мм. Процењена вредност радова је 17 милиона динара и конкурсном документацијом је предвиђено да посао пројектовања и изградње треба да се заврши у року од 15 месеци.