Skip to main content

Објављен тендер за израду пројекта за Карађорђеву и Савску улицу

By 28. март 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је позив за достављање понуда за израду пројекта уређења Карађорђеве и Савске улице и уређења Савског трга. Процењена вредност за израду техничке документације је 39,5 милиона динара, а најповољнији пројектант ће имати обавезу да изради идејна решења и пројекте за грађевинску дозволу и извођење радова, посебно за Карађорђеву, Савску и за Савски трг, како би касније изградња могла да се одвија фазно.

Пројектима ће се омогућити прибављање грађевинске дозволе за извођење радова на изградњи Карађорђеве улице од Бранковог моста до Савског трга, затим саобраћајнице око Савског трга, као и Савске улице од Савског трга до моста Газела, укључујући и трамвајску пругу. Укупна површина јавних саобраћајница обухваћених пројектима је 85.240 квадратних метара. Пројектима ће бити обухваћене саобраћајне површине од Бранковог моста до моста Газела дужине око 2000 метара, укључујући и двоколосечну трамвајску пругу, коју је потребно комплетно реконструисати и изградити сагласно важећем урбанистичком плану.

Карађорђева улица се планира са променљивом ширином регулације, док се у зони Савског трга постојећа траса саобраћајнице напушта. Нова траса саобраћајнице је полукружна и прати регулацију по ободу трга. Од Савског трга ка мосту Газела саобраћајница садржи два коловоза, озелењену трамвајску баштицу и обостране тротоаре. Просторним планом је целом дужином саобраћајница предвиђена двоколосечна трамвајска пруга, с тим да је на делу деонице Карађорђеве улице предвиђена вишеколосечна трамвајска пруга тј. колосек за престројавање ка Старом савском мосту, а на укрштању Немањине улице и Савског трга трамвајска пруга задржава садашњи положај. У оквиру реконструкције саобраћајница планираће се нова водоводна и канализациона мрежа, електро и телекомуникационе инсталације и партерно уређење.