Skip to main content

Оглас – Јавно надметање

By 12. фебруар 2016.фебруар 7th, 2017Оглас

Предмет оуђења је земљиште у привредној зони Горњи Земун – Зона 1, у близини комплекса “Галеника”, градска општина Земун, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1486 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1485, обе КО Земун поље, уписане у лист непокретности број 2800 КО земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2016.год