Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 25. новембар 2017.новембар 27th, 2017Оглас

Предмет отуђења је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац, на две појединачне грађевинске парцеле, и то на грађевинској парцели ГП1 укупне површине 2.192м2, која одговара катастарској парцели 2197/12 и ГП2 укупне површине 2.146м2, која одговара катастарској парцели 2197/13, обе уписане у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац, све као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.11.2017.год.