Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

Предмет отуђења је земљиште уз Кеј ослобођења, Градска општина Земун, на катастарској парцели 1138/3 КО Земун, површине 600м2, уписано у лист непокретности број 2754 КО Земун, као јавна својина града Београда. Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 06.06.2017.год.