Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 17. јун 2017.Оглас

Пред­мет оту­ђе­ња је земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на две појединачне грађевинске парцеле ГП3 и ГП4, којима одговарају катастарске парцеле 6818 и 6819, обе КО Нови Београд, уписане у лист непокретности број 4137 КО Нови Београд као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.06.2017.год.