Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 2. октобра 2017. Оглас

Предмет отуђења je земљиште у блоку 61, на углу улица Војвођанске и Др Ивана Рибара, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели која одговара катастарским парцелама 4806/29 и 6704/3, обе КО Нови Београд, површине 5.913m2, уписане у Лист непокретности број 6645 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је обjављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.10.2017.год.