Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 13. март 2017.Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели ГП1, коју чини катастарска парцела 3347/70 КО Нови Београд, површине 8.328 m2, уписано у Лист непокретности број 3543 КО Нови Београд као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази на углу улица Јурија Гагарина и Нехруове, у Блоку 63, у Градској општини Нови Београд.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13.03.2017.год.
Subject to alienation is the building land in LOT 1 consisting of the cadastral plot No. 3347/70 in CM of New Belgrade, with an area of 8.328 m2, filed in the Land Register Sheet under No. 3543, CM of New Belgrade as the public property of the City of Belgrade. Site is located on the corner of Jurija Gagarina St and Nehruova St in Block 63, Municipality of New Belgrade.
[ENG] BLOCK 63 – Invitatition to public bidding for alienation of the public building land of the city of Belgrade