Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели бр. 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.06.2021. год.