Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац

By 11. април 2018.Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац, на на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.04.2018. год.