Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на подручју Аде Циганлије уз стари Обреновачки пут, Градска општина Чукарица

Предмет oтуђења је локација који се налази на подручју Аде Циганлије уз стари Обреновачки пут, Градска општина Чукарица, на грађевинској парцели укупне површине 7.700 m2, коју чине катастарске парцеле број: 12701/9 површине 3.172 m2, 12700/1, површине 2.957 m2 и 12692/5 површине 1.571 m2,   све КО Чукарица и све уписане у Лист непокретности број 14222 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.07.2022. год.