Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини Батајничког пута на територији Градске општине Земун

By 9. август 2022.август 11th, 2022Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у близини Батајничког пута на територији  Градске општине Земун, укупне површине 19.465m2 која је обухваћена:

  • грађевинском парцелом ГП1, коју чине катастарске парцеле број: 174/2 и 172/14, обе КО Земун поље, површине 17.869 m2 предвиђене за привредне делатности и
  • грађевинском парцелом ГПС, коју чине катастарске парцеле број: 174/5 и 172/13, обе КО Земун поље, површине 1.596 m2 предвиђене за приступни пут.

Све катастарске парцеле су уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље као јавна својина града Београда.

На катастарској парцели 174/2 је уписан објекат број 1, као објекат без дозволе, непознатог држаоца.

По службеној евиденцији Секретаријата за послове озакоњења објеката евидентиран је захтев за озакоњење бесправно изграђеног објекта, бр. XXXI-14 бр. 351.21-2136/2010, подносиоца „ Ветеринарски завод Земун“а.д.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 09.08.2022. год.