Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини Батајничког пута на територији Градске општине Земун

Предмет oтуђења је локација која се налази у близини Батајничког пута на територији  Градске општине Земун, укупне површине 19.465m2 која је обухваћена: грађевинском парцелом ГП1, коју чине катастарске парцеле број: 174/2 и 172/14, обе КО Земун поље, површине 17.869 m2 предвиђене за привредне делатности и грађевинском парцелом ГПС, коју чине катастарске парцеле број: 174/5 и 172/13, обе КО Земун поље, површине 1.596 m2 предвиђене за приступни пут. Све катастарске парцеле су уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље као јавна својина града Београда. На катастарској парцели 174/2 је уписан објекат број 1, као објекат без дозволе, непознатог држаоца. … Настави са читањем Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини Батајничког пута на територији Градске општине Земун