Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд

By 29. јуна 2020. Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела број 6827/1 КО Нови Београд, укупне површине 31.525 m2, уписана у Лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.06.2020. год.