Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у делу Блока 43, ГО Нови Београд

Предмет отуђења је земљиште у делу Блока 43, у градској општини Нови Београд, на углу улица Јурија Гагарина и градске саобраћајнице која је део унутрашњег магистралног полупрстена, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 5380/19 КО Нови Београд, површине 20.500 m2, уписаној у листу непокретности број 2185 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда. Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.07.2019. год.