Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у градској општини Чукарица

By 12. фебруара 2018. Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинскoj парцели, коју чини катастарска парцела 2925/2 КО Сремчица, површине 472 m2 уписана у Лист непокретности број 4956 КО Сремчица, као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази на углу улица Дворжакове и Жила Верна у Градској општини Чукарица.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2018.год.