Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

By 17. август 2016.фебруар 7th, 2017Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз Баштованску улицу, у општини Вождовац, на грађевинској парцели ГП2, површине 2.296 м2, која одговара катастарској парцели 11893/1 КО Вождовац, уписаној у Лист непокретности број 6973 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.08.2016.год.