Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Карпошевој улици на Бановом брду, Градска општина Чукарица

Предмет је локација која се налази  у Карпошевој улици на Бановом брду, Градска општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП17, укупне површине 262 m2, коју чини катастарска парцела број 10415 КО Чукарица, уписана у Лист непокретности број 14550 КО Чукарица, као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 23.05.2022. год.